hızlı bülten

BAŞKAN BOZDOĞAN: “TARSUS’UN İL OLMASI İÇİN GELİN BİRLİK OLALIM”

BAŞKAN BOZDOĞAN: “TARSUS’UN İL  OLMASI İÇİN GELİN BİRLİK OLALIM”

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Tar­sus’un...

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Tar­sus’un il ol­ma­sı için her­ke­se çağ­rı­da bu­lu­na­rak, “Tar­sus it­ti­fa­kı için, şeh­ri­mi­zin çı­kar­la­rı için ge­lin bir olup, Tar­sus’u il ya­pa­lım. Ge­re­kir­se An­ka­ra’ya hep bir­lik­te gi­de­li­m” de­di.
Tar­sus Be­le­di­ye­si Ey­lül ayı ola­ğan mec­lis top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti. Top­lan­tı, Si­vas Kon­gre­si’nin 100. Yıl dö­nü­mü mü­na­se­be­tiy­le Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve tüm şe­hit­ler için bir da­ki­ka­lık say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nup, İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­dı. 
Mec­lis otu­ru­mun­da gö­rü­şü­len mad­de­ler ara­sın­da, Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği ta­ra­fın­dan eko­no­mi gü­cü ola­ma­yan, Tek­no­lo­ji ba­ğım­lı­lı­ğın ya­şa­yan ço­cuk­la­ra ula­şı­la­rak, Ma­te­ma­tik, İn­gi­liz­ce, mü­zik, re­sim, ti­yat­ro gi­bi alan­lar­da eği­tim ve­ril­me­siy­le il­gi­li ge­rek­li des­te­ğin ve­ril­me­si­ne mec­lis üye­le­rin­ce oy çok­lu­ğuy­la ka­bul edil­di.  Mec­lis­te,  ama­tör spor ku­lüp­le­ri­ne 3 bin TL nak­di yar­dı­mın ya­pıl­ma­sıy­la il­gi­li tek­lif ise bir­li­ğiy­le ka­bul edil­di. 

Top­lan­tı­nın di­lek ve te­men­ni­ler bö­lü­mün­de söz alan Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan; “Ge­çen yıl 22 ta­ne ta­kı­mı­mı­za bin 500 TL pa­ra yar­dı­mın­da bu­lu­nul­muş ve Tar­sus Be­le­di­yes­por'a da 200 bin TL yar­dım­da bu­lu­nul­muş. Biz bu­nu Genç­lik ve Spor Mü­dür­lü­ğü’nden tüm bu­lu­nan ama­tör ku­lüp­le­rin isim­le­ri­ni is­te­dik. Ya­pı­la­cak yar­dı­mı 3 bi­ne çı­kar­dık. Be­le­di­yes­por'a da bu­ra­dan 200 bin TL ver­me­dik. Be­le­di­yes­po­ru­mu­zun bir ek­sik­li­ğin­de ta­bi ki ya­nın­da­yız. Bun­lar bi­zim şeh­ri­mi­zin müs­tes­na ta­kım­la­rı ve çok de­ğer­li ta­kım­la­rı. An­cak ama­tör ku­lüp­le­ri­mi­zi des­tek­le­mek için eli­miz­de 295 bin TL pa­ra­mız var ve bu­nu da ge­çen top­lan­tı­da grup baş­kan­la­rı ar­ka­daş­lar­la top­lan­tı ya­par­ken,  her­ke­se adil eşit bir şe­kil­de de­net­le­ye­rek da­ğı­ta­ca­ğız.  Ger­çek­ten ama­tör ku­lüp­le­ri­mi­zin des­tek­len­me­si ge­re­ki­yor.” de­di.
Be­le­di­ye bün­ye­sin­de ku­ru­lan şir­ke­te de de­ği­nen Baş­kan Boz­do­ğan, li­ya­kat ve ba­şa­rı­yı ön plan­da tu­ta­rak, iş is­tih­da­mı sağ­la­ya­cak­la­rı­nı di­le ge­tir­di. Baş­kan Boz­do­ğan; “Şir­ke­ti­miz Ti­ca­ret ve Sa­na­yi oda­sın­da, önü­müz­de­ki haf­ta baş­ka­nı be­lir­le­ne­cek. Be­ra­ber yol yü­rü­dü­ğü­müz ga­ri­ban ço­cuk­la­rı­mı­zı işe ala­ca­ğım on­dan emin olun. O ar­ka­daş­la­rı­mın tek bir emek­le­ri­ni, alın ter­le­ri­ni fe­da ede­mem. Mec­lis üye­le­ri­mi­zin öne­ri­si­ni de dik­ka­te ala­ca­ğım.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Yak­la­şık 15 bin ki­şi­ye iş is­tih­da­mı ya­ra­ta­cak olan Tar­sus Gı­da İh­ti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nin ku­rul­ma­sı yö­nün­de önem­li ge­liş­me­le­rin ya­şan­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di­ğin Baş­kan Boz­do­ğan; “Şu an­da bu­ra­ya pa­ra­yı ya­tı­ran ilk bi­ziz. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile Ban­ka­lı­ğın­da des­te­ği ola­cak. Bir an ön­ce ça­lış­ma­ya baş­la­mak için İmar Be­to­nun üze­rin­den 1 Mil­yon­luk ar­sa alı­mı­na gi­dil­di.” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Baş­kan Boz­do­ğan, son ola­rak Tar­sus’un il ol­ma­sı ko­nu­sun­da her­ke­se çağ­rı­da bu­lu­na­rak, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü; 
“Siz­ler­den ri­cam Tar­sus it­ti­fa­kı için, Tar­sus’un çı­kar­la­rı için bir ko­mis­yon ku­ra­lım. Ge­lin Tar­sus’u il ya­pa­lım. İl ol­mak için da­ha faz­la ça­ba gös­te­re­lim. Biz bir­lik ola­cak­sak, lüt­fen Tar­sus’un il ol­ma­sı fik­rin­de hem­fi­kir ola­lım. Ge­le­cek olan par­ti baş­kan­la­rı­na ge­nel baş­kan­la­ra bu du­ru­mu ile­te­lim. Ge­re­kir­se An­ka­ra’ya hep bir­lik­te gi­de­lim. Eğer bu­nu ba­şa­rır­sak, da­ha ve­rim­li olu­ruz ve hal­kı­mı­za da­ha faz­la yar­dım­cı olu­ruz.” (Ha­ber Mer­ke­zi)