hızlı bülten

VAHAP SEÇER: “FESATLIK İÇİNDE OLANLAR AYAĞINI DENK ALSIN”

VAHAP SEÇER: “FESATLIK İÇİNDE  OLANLAR AYAĞINI DENK ALSIN”

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye ...

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, par­ti ör­güt­le­ri­nin gö­rev­le­ri ile Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­nın gö­rev­le­ri­nin ay­rı ol­du­ğu­nu, kim­se­nin bir­bi­ri­nin işi­ne ka­rış­ma­dan, kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı il­ke­si çer­çe­ve­sin­de ha­re­ket et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. 
CHP Me­zit­li İl­çe Ola­ğa­nüs­tü Kon­gre­si­ne ka­tı­lan ve önem­li me­saj­lar ve­ren Baş­kan Se­çer,“Her­kes ken­di işi yap­sın. Ben Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­mı, ör­güt­ler ör­güt iş­le­ri­ni yap­mak zo­run­da. Bir­bi­ri­miz­den kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı ile ay­rıl­ma­mız la­zım. Kuv­vet­ler bir­li­ği olur­sa dik­ta­tor­ya olur. Tür­ki­ye’de ol­du­ğu gi­bi. Onun için her­kes yo­lu­na­” de­di.
1 Mart’ın önem­li bir dö­nüm nok­ta­sı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Baş­kan Se­çer “31 Mart, her şe­yin ar­tık es­ki­si gi­bi ol­ma­ya­ca­ğı­nın işa­ret fi­şe­ği­nin atıl­dı­ğı bir gün. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si, baş­ta Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı, par­ti­nin üst ka­de­me yö­ne­ti­ci­le­ri ve bü­tün ör­güt­le­riy­le tak­di­re şa­yan bir dö­nem ge­çir­di. Par­ti­mi­zin ba­şa­rı­sıy­la, par­ti Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın ba­şa­rı­sıy­la, ar­ka­daş­la­rı­mı­zın, yol­daş­la­rı­mı­zın gay­re­ti so­nu­cu el­de edi­len ba­şa­rı­lar­la övünç du­ya­lı­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.