hızlı bülten

TARSUS TSO’DAN, ÇAMSARI VE AYDIN’A ‘TEŞEKKÜR’ PLAKETİ

TARSUS TSO’DAN, ÇAMSARI VE  AYDIN’A ‘TEŞEKKÜR’ PLAKETİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tür­ki­ye’nin ilk Ti­ca­ret Oda­la­rı...

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tür­ki­ye’nin ilk Ti­ca­ret Oda­la­rı ara­sın­da yer alan Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO), 140. Ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da Mer­sin Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ah­met Çam­sa­rı ve Tar­sus Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Or­han Ay­dın’a bi­rer te­şek­kür pla­ke­ti ver­di.

Tar­sus Ame­ri­kan Ko­le­ji Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen ve çok sa­yı­da da­vet­li­nin ka­tıl­dı­ğı tö­ren­de Tar­sus Üni­ver­si­te­si Ku­ru­cu Rek­tör­lü­ğü gö­re­vi­ni de yü­rüt­müş olan ME­Ü Rek­tö­rü Prof. Dr. Ah­met Çam­sa­rı'ya, eği­tim ve kül­tür ala­nın­da böl­ge­ye kat­kı­la­rı do­la­yı­sıy­la te­şek­kür pla­ke­ti tak­dim edil­di. Rek­tör Çam­sa­rı, pla­ke­ti­ni Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer'in elin­den al­dı.
Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı, eği­tim pro­je­le­ri kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len fa­ali­yet­le­re ver­di­ği des­tek­ler­den do­la­yı Tar­sus Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Or­han Ay­dın’a da te­şek­kür pla­ke­ti tak­dim et­ti. Rek­tör Ay­dın, pla­ke­ti­ni Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın elin­den al­dı.