hızlı bülten

BAŞKAN BOZDOĞAN; “SİVAS’IN IŞIĞI HİÇBİR ZAMAN SÖNMEYECEK”

BAŞKAN BOZDOĞAN; “SİVAS’IN IŞIĞI HİÇBİR ZAMAN SÖNMEYECEK”

(HABER MERKEZİ) Tar­sus Be­le­di­ye­si Tem­muz Ayı ola­ğan Mec­li...

(HABER MERKEZİ) Tar­sus Be­le­di­ye­si Tem­muz Ayı ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı, be­le­di­ye mec­lis top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti.
Mec­lis, Si­vas Kat­li­amın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin anı­sı­na bir da­ki­ka­lık say­gı du­ru­şu ile baş­la­dı.
Tar­sus Be­le­di­ye­si Tem­muz ayı mec­lis top­lan­tı­sı sı­ra­sın­da elek­trik­ler ke­si­lin­ce Baş­kan Dr. Ha­luk Boz­do­ğan ile mec­lis üye­le­ri, ka­ran­lık­ta Si­vas Kat­li­amın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin anı­sı­na bir da­ki­ka­lık say­gı du­ru­şun­da bu­lun­du. Baş­kan Boz­do­ğan, “ Bu ka­ran­lık yal­nız­ca bir tra­fo arı­za­sı­na has ka­ran­lık de­ğil­dir. Ay­nı za­man­da Si­vas’ın ka­ran­lı­ğı­dır. Ba­zen kos­ko­ca yan­gın­la­ra ka­fa tu­tar­sı­nız ama göğ­sü­nüz­de­ki mu­mu sön­dü­re­mez­si­niz. Si­vas’ın ışı­ğı hiç­bir za­man sön­me­ye­ce­k” de­di.
Gün­dem mad­de­le­rin­de be­le­di­ye bün­ye­sin­de bu­lu­nan 31 mü­dür­lü­ğün gö­rev, yet­ki ve ça­lış­ma yö­net­men­li­ği­nin gö­rü­şül­me­si­ne oy bir­li­ğiy­le ka­rar ve­ri­lir­ken, 2017 yı­lı Sa­yış­tay’ın mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­ye ait Fev­zi­çak­mak ile Ga­zi­ler Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan ta­şın­ma­zın hu­ku­ka ay­kı­rı ve­ril­di­ği­ne da­ir ip­tal edil­me­siy­le il­gi­li tek­lif gö­rü­şül­dü. 
Ek gün­dem mad­de­sin­den ise 2 adet grey­der iş ma­ki­na­sı­nın alı­mı için İl­ler Ban­ka­sı’nda 3 mil­yon 750 bin li­ra kre­di kul­la­nıl­ma­sı­na mec­lis üye­le­rin­ce oy bir­li­ğiy­le ka­bul edil­di.
“BELEDİYE İÇERİSİNDE 
ASLA 
SİYASET 
YAPMAM”
Toplantının dilek ve temenni bölümünde söz alan Başkan Dr. Haluk Bozdoğan, alınan kararların kente hayırlı olmasını diledi. Baş­kan Boz­do­ğan Si­vas Kat­li­amın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler­le il­gi­li ola­rak da söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü. “De­ğer­li mec­lis üye­le­rim hiç kim­se­yi, bir­bi­ri­ni­zi du­anı­za koy­ma­ya­cak ka­dar kır­ma­ma­nı­zı is­ti­yo­rum. Be­nim siz­ler­den tek bir is­te­ğim var. Her za­man söy­le­di­ği­miz bir söz­dür. Bir in­sa­nın ben­li­ği­nin de, ima­nı­nın da ya­rı­sı sa­bır­dır, ya­rı­sı şü­kür­dür. Ama ben şu­ra­da, şu ola­ya çok üzü­lü­rüm. Ben 10 bin­ler­ce ki­tap oku­duy­sam, eğer in­san­lar için bir hiz­met ve­re­cek­sem de, mi­lat­tan ön­ce M.Ö 399 yı­lın­da bir Sok­ra­tes’in yar­gı­lan­ma­sı­nı ve bu yar­gı­lan­ma so­nu­cun­da yüz­de 52’ye, 48 oy­la idam edil­me­si­ni çok iyi bi­li­rim. Yıl­lar son­ra­sın­da bir­çok ül­ke­nin in­san­la­rı Av­ru­pa’dan, Ame­ri­ka’dan, Çin’den, Ja­pon­ya’dan Part­he­non Ta­pı­na­ğı’nın önü­ne gi­dip re­sim çek­tir­di­ler. De­mok­ra­si kül­tü­rü­nü an­lat­tı­lar. De­mok­ra­si kül­tü­rü­nü ora­dan pay­laş­tı­lar. Ora­da­ki ide­olo­ji­de de önem­li olan ko­nuş­mak­tı. Ben bu­ra­da bir si­ya­set yap­ma­dım. Si­ya­set yap­ma­yı dı­şa­rı­da ya­pa­lım. Ben bu be­le­di­ye içe­ri­sin­de as­la si­ya­set yap­ma­ya­ca­ğım de­dim. Be­nim­ki o kay­bo­lan, yok olan, yü­re­ği­miz­de­ki mu­mu sön­dür­me­ye gü­cü­mü­zün yet­me­di­ği in­san­la­ra sa­de­ce say­gı­da on­la­ra da yer ver­mek­ti. Fark­lı bir amaç­la bu­nu yap­ma­dı­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Sa­lon­da­ki­ler­den sab­ret­me­le­ri­ni is­te­yen Baş­kan Boz­do­ğan son ola­rak; “ Biz bu­ra­da, mec­lis­te Tür­ki­ye si­ya­se­ti de­ğil ama bel­li ide­olo­ji­le­ri kul­lan­ma­mız da ge­re­ki­yor. Bun­la­rı an­lat­ma­mız ge­re­ki­yor. Evet, hak ye­me­mek­te bir ide­olo­ji­dir, hak­kı­nı ye­dir­me­mek­te bir ide­olo­ji­dir. Bu­nun da üze­rin­de olu­rum. Bu­ra­da­ki mü­dür ar­ka­daş­la­rı­mın hep­si­nin bil­di­ği bir şey var. Sa­kın ba­na ha­ta yap­tır­ma­yın de­dim. Sa­kın ha­ta yap­ma­yın ama ba­na da yap­tır­ma­yın de­dim. Bu­da bir ide­olo­ji­dir. Ama ina­nın sa­de­ce siz­ler­den tek bir şey is­ti­yo­rum. Ben her za­man ona sı­ğın­dım. Ya­rı­sı şü­kür, ya­rı­sı sa­bır. He­pi­ni­zi tek­rar say­gıy­la se­lam­lı­yo­ru­m” de­di.