hızlı bülten

MİNİK MELEKLER, TARSUS’TA TÜM “ENGELLERİ” KALDIRDI

MİNİK MELEKLER, TARSUS’TA  TÜM “ENGELLERİ” KALDIRDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, özel eğit...

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, özel eğitim alan çocuklar için engelleri kaldırdı. “Güneş Çocuk Şenliği” kapsamında, doğayla iç içe bir ortamda, çam ağaçlarının arasında ve Berdan Nehri’nin kenarında kurulan Survivor Parkuru’nda, bu kez özel eğitim alan çocuklar, hem temiz havanın keyfini çıkardı, hem de birbirleri ile kıyasıya yarışma imkânı buldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de çocuklar ile bir araya geldi. 
Başkan Vahap Seçer, gelecek dönemde çocuklara yönelik farklı etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Genelde dar gelirli ve özellikle engelli çocukları olan yurttaşlarımıza hitap edecek etkinlikler yapmak istiyoruz. Çünkü onlar çocuklarını bu tarz etkinliklere götürmekte zorlanıyorlar. Mersin’in bütün bölgelerine bunu yaygınlaştıracağız. Küçük melekler burada çok mutlular. Bizler de mutlu oluyoruz” dedi. Yüz­ler­ce ço­cu­ğu Tar­sus Genç­lik Kam­pı’nda bir ara­ya ge­ti­ren Ka­dın ve Ço­cuk Ça­lış­ma Gru­bu, hiç­bir fi­zik­sel en­ge­lin bir ara­ya ge­le­rek eğ­len­ce­li va­kit ge­çir­me­ye ma­ni ol­ma­dı­ğı­nı bir kez da­ha gös­ter­miş ol­du. Ço­cuk­la­rı do­ğa, te­miz ha­va ve su ile bu­luş­tu­ran “Gü­neş Ço­cuk Şen­li­ği­” ile mi­nik­ler eğ­len­ce do­lu bir gün ge­çir­di. Her yaş gru­bun­dan ço­cu­ğun ya­rış­tı­ğı Sur­vi­vor Par­ku­ru’nda da kü­çük­ler gö­nül­le­rin­ce eğ­le­nir­ken, özel du­ru­mu bu­lu­nan ço­cuk­lar, zor­lu par­kur­da gö­rev­li­le­rin yar­dım­la­rı ile ya­rış­tı.
Genç­lik Kam­pı’nda ai­le­le­ri ve ya­şıt­la­rı ile ke­yif­li bir gün ge­çi­ren ço­cuk­lar, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer ve eşi Me­ral Se­çer’i de bü­yük bir mut­lu­luk­la kar­şı­la­dı. Özel eği­tim alan ço­cuk­la­rın da ya­rış­tı­ğı ve bir­bir­le­ri ile kay­naş­ma fır­sa­tı bul­du­ğu şen­lik­te, Baş­kan Se­çer, Sur­vi­vor Par­ku­ru’nda mü­ca­de­le eden­le­ri iz­le­ye­rek, ço­cuk­lar ile bir ara­ya ge­lip bol bol fo­toğ­raf çek­tir­di. Mi­nik­ler de Baş­kan Se­çer’in et­ra­fı­nı sa­ra­rak, ken­di­si­ni bir da­ki­ka yal­nız bı­rak­ma­dı. Do­lu do­lu ge­çen et­kin­lik­te, Baş­kan Se­çer ve eşi Me­ral Se­çer, ço­cuk­la­rın he­ye­ca­nı­na or­tak ola­rak, on­lar­la bir­lik­te ke­yif­li za­man ge­çir­di.
Geç­ti­ği­miz haf­ta, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı per­so­nel­le­ri­nin ço­cuk­la­rı için ku­ru­lan par­kur, bu kez de özel eği­tim alan mi­nik­le­ri ağır­la­dı. Sı­cak ha­va­ya rağ­men hem se­rin­le­ten hem de haf­ta so­nu­nu eğ­len­ce­li ge­çir­me­le­ri­ne ola­nak su­nan et­kin­lik ai­le­ler­den ve ço­cuk­lar­dan tam not al­dı.
Te­le­viz­yon ek­ran­la­rın­da­ki Sur­vi­vor par­ku­ru­nu arat­ma­ya­cak şe­kil­de ha­zır­la­nan kamp ala­nın­da ço­cuk­lar, gö­rev­li­nin dü­dü­ğü çal­ma­sı ile ya­rış­ma­ya baş­la­dı. Ço­cuk­lar ilk ola­rak top­rak do­lu ko­va mer­di­ve­nin üze­rin­den ko­şa­rak geç­ti. Ar­dın­dan su do­lu mi­nik ha­vuz­da zıp­la­yan kü­çük­ler, sü­rü­ne­rek tü­ne­le gir­di. Tü­ne­li çı­kar çık­maz sü­rü­ne­rek üs­tü fi­le ile kap­lı ça­mur­dan ge­çen ço­cuk­lar, ha­lat­lar yar­dı­mı ile top­rak yo­ku­şu tır­man­dı. Ar­dın­dan kay­dı­rak­tan ka­yan mi­nik­ler su­ya at­la­yıp, tek­rar ha­lat­la­ra tu­tu­na­rak yo­kuş tır­man­dı. Eta­bın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan bay­rak di­re­ği­ni ilk ka­pan ço­cuk, ya­rış­ma­nın ga­li­bi ol­du.
Ka­tıl­dı­ğı her plat­form­da ka­dın­la­ra, ço­cuk­la­ra ve de­za­van­taj­lı grup­la­ra po­zi­tif ay­rım­cı­lık uy­gu­la­ya­ca­ğı­nı, ha­ya­ta ge­çir­di­ği pro­je­ler ile on­la­rın ya­nın­da ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Çok mut­lu­yum. Bu ka­dar ço­cu­ğu bir ara­da gö­rü­yo­rum. Hep­si me­lek gi­bi ve hep­si bir­bi­rin­den gü­zel. Gü­zel va­kit ge­çi­ri­yor­lar. Bu sı­cak ha­va­da, bu­ra­da se­rin­li­yor­lar, eğ­le­ni­yor­la­r” de­di.Bu tip et­kin­lik­le­rin ar­ta­rak de­vam ede­ce­ği­ni di­le ge­ti­ren Se­çer, “Tar­sus’ta böy­le bir im­kâ­nı­mız var. Genç­lik Kam­pı­mız alan ola­rak son de­re­ce uy­gun. Bu­ra­da çok fark­lı et­kin­lik­ler yap­mak, bu­ra­ya ye­ni­lik­ler ge­tir­mek is­ti­yo­ruz. Ta­bi bu­ra­da ge­nel­de dar ge­lir­li ve özel­lik­le en­gel­li ço­cuk­la­rı olan yurt­taş­la­rı­mı­za hi­tap ede­cek et­kin­lik­ler yap­mak is­ti­yo­ruz. Çün­kü on­lar ço­cuk­la­rı­nı bu tarz et­kin­lik­le­re gö­tür­mek­te zor­la­nı­yor­lar. Bu tarz et­kin­lik­ler­le va­kit ge­çir­mek için or­tam bu­la­mı­yor­lar. Hem mad­di du­rum­la­rı bu­na im­kân sağ­la­mı­yor, hem de böy­le te­sis­ler ve or­ga­ni­zas­yon­lar bu­la­mı­yor­lar. Biz Be­le­di­ye ola­rak bun­la­rı sağ­la­mak du­ru­mun­da­yız. Mer­sin’in bü­tün böl­ge­le­ri­ne bu­nu yay­gın­laş­tı­ra­ca­ğız. Kü­çük me­lek­ler bu­ra­da çok da mut­lu­lar. Biz­ler de mut­lu olu­yo­ruz. Önü­müz­de­ki gün­ler­de çok da­ha fark­lı et­kin­lik­ler­de yi­ne bir ara­da ola­ca­ğı­z” de­di.  
Ka­tıl­dı­ğı şen­lik­te, mi­nik­le­rin oluş­tur­du­ğu “Sev­gi Çem­be­ri­”nin or­ta­sı­na ge­çen Baş­kan Se­çer, ço­cuk­lar ta­ra­fın­dan, “En Bü­yük Baş­kan Bi­zim Baş­ka­n”, “Her Şey Çok Gü­zel Ola­ca­k” slo­gan­la­rı ile al­kış­lan­dı.
Et­kin­lik­te ço­cuk­lar, Tar­sus Hay­van Par­kı’ndan ala­na ge­ti­ri­len ko­yun ve eşek gi­bi hay­van­lar­la da va­kit ge­çir­di­ler. Hay­van­la­rın et­ra­fın­dan ay­rıl­ma­yan mi­nik­ler, hem on­la­rı bes­le­di, hem de fo­toğ­raf çek­tir­di.