hızlı bülten

EMEKLİLER, GÜNLERİNİ KUTLADI

EMEKLİLER, GÜNLERİNİ KUTLADI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ&sh...

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED) Tar­sus Şu­be­si, her yıl 2430 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sı kut­la­nan Tür­ki­ye Emek­li­ler Haf­ta­sı’nı kut­la­dı.
TÜ­ED Ge­nel Mer­kez Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz’ın, Anıt­ka­bir’de­ki an­ma prog­ra­mı­na iş­ti­rak et­me­si do­la­yı­sıy­la ka­tı­la­ma­dı­ğı Tar­sus’ta­ki tö­ren­de Şu­be Baş­kan Yar­dım­cı­sı Arif Kı­lınç ve yö­ne­ti­ci­ler, Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk bı­rak­tı.
Say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı’nın oBSBBkun­ma­sı­nın ar­dın­dan bir ko­nuş­ma ya­pan Arif Kı­lınç, 
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün emek­li ol­du­ğu gün olan 30 Ha­zi­ran’ın Emek­li­ler Gü­nü ola­rak kut­lan­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. Genel Merkez’in, Ankara’da Anıtkabir’de yaptığı anma programına eş zamanlı olarak ülke genelinde bulunan 110 şubenin de Atatürk anıtlarına çelenk bıraktığını vurgulayan Başkan Yardımcısı Arif Kılınç, “Başta Ata’mız olmak üzere ebediyete intikal eden tüm Şehitlerimize ve emeklilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün burada bizlerle olan veya yoğun çalışma yıllarının ardından emekliye ayrılan tüm emeklilerimize ise sağlıklı ömürler temenni ediyorum” ifadesini kullandı.
TÜED Tarsus Şube yöneticileri daha sonra dernek binasına geçerek burada kendilerini ziyaret eden emeklilerle sohbet ettiler.