hızlı bülten

Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan: “TARSUS’U, TÜRKİYE’NİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan: “TARSUS’U, TÜRKİYE’NİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz...

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, 10 bin yı­la ya­kın ta­ri­hi geç­mi­şi ve pek çok ilk­le­re ta­nık­lık et­miş Tar­sus’u, çok ya­kın bir ge­le­cek­te Tür­ki­ye’nin çe­kim mer­ke­zi ha­li­ne ge­ti­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.
Baş­kan Boz­do­ğan, Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nın 140. ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da kent eko­no­mi­si­ne de­ğer ka­tan iş in­san­la­rı­na ve­ri­len ödül tö­re­ni­ne ka­tıl­dı.
Ame­ri­kan Ko­le­ji Top­lan­tı­sı Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen ödül tö­re­ni ön­ce­sin­de kı­sa bir ko­nuş­ma ya­pan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan “Bir yan­da 140. yı­lın­da Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı, di­ğer ta­raf­ta ku­ru­lu­şu­nun 151. yı­lı­nı kut­la­yan Tar­sus Be­le­di­ye­si. Her git­ti­ği­miz yer­de hep duy­du­ğu­muz kla­sik söz­ler ay­nı. 5 de­fa baş­kent­lik yap­mış bir Tar­sus, 10 bir yıl­lık bir kent Tar­sus, dev­let ve im­pa­ra­tor­luk­la­rı de­vir­miş bir Tar­sus. Son­ra­sın­da ise Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi Tar­sus’u. Biz­ler ha­yal­le­ri ger­çek­leş­ti­ril­miş bir Tar­sus’u öz­lü­yo­ruz. Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak bun­dan son­ra­ki sü­reç­te ya­şa­dı­ğı­mız bu ken­ti ‘Tür­ki­ye'nin çe­kim mer­ke­zi’ ha­li­ne ge­tir­me­ye ka­rar­lı ol­du­ğu­mu­zun bi­lin­me­si­ni is­ti­yo­ru­m” de­di.
Tar­sus'un ge­le­ce­ğe en iyi şe­kil­de ha­zır­lan­ma­sı için el ve gö­nül bir­li­ği içe­ri­sin­de tüm Mes­lek Oda­la­rı ve Si­vil Top­lum Ör­güt­le­ri ile iş­bir­li­ği ya­pa­cak­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Boz­do­ğan “Her za­man ifa­de et­ti­ği­miz gi­bi dü­nü unut­ma­lı, bu­gü­nü ya­şa­ma­lı­yız. Baş­ta eko­no­mi ol­mak üze­re Tar­sus'un eği­tim ve sağ­lık alan­la­rın­da hak et­ti­ği ye­re ge­tir­mek için biz var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.