hızlı bülten

TARSUS TÜRK SANAT MUSİKİ DERNEĞİ’NDEN ‘GÖNÜLDEN DÜŞEN NAĞMELER’ KONSERİ

TARSUS TÜRK SANAT MUSİKİ  DERNEĞİ’NDEN ‘GÖNÜLDEN  DÜŞEN NAĞMELER’ KONSERİ

(YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ) Tar­sus Türk Sa­nat Mu­si­ki Der...

(YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ) Tar­sus Türk Sa­nat Mu­si­ki Der­ne­ği, unu­tul­maz bir kon­ser ver­me­ye ha­zır­la­nı­yor.
Geç­ti­ği­miz Ey­lül ayın­dan bu ya­na ça­lış­ma­la­rı­nı Şef Mah­mut At­dağ yö­ne­ti­min­de Be­le­di­ye Ni­kah Sa­lo­nu al­tın­da­ki der­nek lo­ka­lin­de sür­dü­ren Tar­sus Türk Sa­nat Mu­si­ki Der­ne­ği, 24 Ocak Per­şem­be gü­nü ‘Gö­nül­den Dü­şen Nağ­me­ler’ kon­se­ri ile sa­nat mü­zi­ği se­ver­le­riy­le bu­lu­şa­cak.
Der­nek Baş­ka­nı Ah­met De­niz, Ame­ri­kan Ko­le­ji’nde sa­at 19.30’da baş­la­ya­cak olan kon­ser için tüm ha­zır­lık­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, Tar­sus Be­le­di­ye­si­nin kat­kı­la­rıy­la ve­re­cek­le­ri bu kon­se­re tüm va­tan­daş­la­rın da­vet­li ol­du­ğu­nu söy­le­di.