hızlı bülten

İYİ PARTİ A. ADAYI ESİN ERKOÇ, ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

İYİ PARTİ A. ADAYI ESİN ERKOÇ, ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

(ŞA­HİN TUR­GUT) İYİ Par­ti’den Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan...

(ŞA­HİN TUR­GUT) İYİ Par­ti’den Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan aday aday­lı­ğı­nı açık­la­dık­tan son­ra sa­ha­ya inen Esin Er­koç, Cu­mar­te­si gü­nü es­naf zi­ya­ret­le­rin­de bu­lun­du.
Üzüm­lü kav­şak­tan De­mir­ka­pı’ya ka­dar es­naf zi­ya­re­tin­de bu­lu­nan Er­koç, zi­ya­ret­le­ri sı­ra­sın­da es­na­fın ya­kın il­gi­siy­le kar­şı­laş­tı.
“Halk­la iç içe, hal­kın için­de­” an­la­yı­şıy­la se­çim ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren İYİ Par­ti­li Esin Er­koç, gö­re­ve gel­dik­le­ri tak­dir­de kim­se­yi mağ­dur et­me­den, her za­man es­naf ve va­tan­daş­lar­la ile­ti­şim ku­ra­rak en iyi hiz­me­ti ver­me­ye ça­lı­şa­cak­la­rı­nın sö­zü­nü ver­di.
Es­na­fın ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­lar ve so­run­lar hak­kın­da bil­gi alan Esin Er­koç, bu zi­ya­ret­ler son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mız­la yap­tı­ğı­mız zi­ya­ret­ler­de es­na­fı­mı­za hem ‘ha­yır­lı iş­ler’ di­ler­ken, hem de on­la­rın so­run­la­rı­nı ve is­tek­le­ri­ni din­le­dik. Bun­dan son­ra­ki zi­ya­ret­le­ri­miz tüm hı­zıy­la de­vam ede­cek. 31 Mart’ta ya­pı­la­cak se­çim­le­re ka­dar Tar­sus’un her ta­ra­fı­nı ka­rış ka­rış ge­ze­ce­ği­z” de­di.