hızlı bülten

CHP’Lİ VAHAP SEÇER: “YAN GELİP YATAN BAŞKAN OLMAYACAĞIM”

CHP’Lİ VAHAP SEÇER: “YAN GELİP  YATAN BAŞKAN OLMAYACAĞIM”

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Mer­sin Bü­yük­şe&sh...

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı Va­hap Se­çer, geç­ti­ği­miz haf­ta he­ye­lan afe­ti ya­şa­yan Er­dem­li'ye bağ­lı Sa­rı­yar Ma­hal­le­si'ni zi­ya­ret et­ti ve yö­re çift­çi­le­ri­ne geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­ni ilet­ti.
He­ye­la­nın mey­da­na gel­di­ği böl­ge­de in­ce­le­me ya­pan Va­hap Se­çer, muh­tar Ha­cı Be­kir De­mi­ras­lan'dan ve yö­re­de li­mon bah­çe­si bu­lu­nan va­tan­daş­lar­dan afet­le il­gi­li bil­gi al­dı. 
Li­mon ha­sa­dı ya­pan çift­çi­ler­le ve ta­rım iş­çi­le­riy­le soh­bet eden Va­hap Se­çer, Sa­rı­yar Ma­hal­le­si sa­kin­le­ri­ne de hi­tap et­ti.
Ön­ce­li­ği­nin hal­ka hiz­met ol­du­ğu­nu ifa­de eden Se­çer, "8 yıl mil­let­ve­kil­li­ği sü­rem ol­du. O sü­re için­de, mu­ha­le­fet mil­let­ve­ki­li ola­rak, elim­den ge­len gay­re­ti gös­te­re­rek, böl­ge­me, ül­ke­me, in­san­lı­ğa fay­da­lı ola­bi­le­cek iş­le­rin pe­şin­de ol­dum. Hep hak­kın, hu­ku­kun, hep doğ­ru­nun pe­şin­de ol­dum.  Al­lah na­sip et­ti CHP'nin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­dum. Bu çok fark­lı bir şey. Mil­let­ve­kil­li­ği ile hiç­bir ben­ze­şen ya­nı ol­ma­yan, ta­ma­men halk­la iç içe ol­du­ğun, hal­kın abi­si, hal­kın ba­ba­sı, hal­kın kar­de­şi, her şe­yi ola­bi­le­ce­ğin bir gö­rev. Doğ­ru olur­san, dü­rüst olur­san, ha­ra­ma te­nez­zül et­mez­sen, kul hak­kı ye­mez­sen, o kol­tuk­ta otur­mak için hır­sız­lar­la iş­bir­li­ği yap­maz­san halk se­ni omuz­la­rın­da ta­şır. Ama bu­nun ter­si­ni ya­par­san halk se­ni bir müd­det son­ra yer ile yek­san eder. Bu­nun bi­lin­cin­de­yi­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Bü­tün­şe­hir Be­le­di­ye­le­ri Ya­sa­sı uya­rın­ca Mer­sin'in be­le­di­ye baş­ka­nı­nın Ana­mur'dan Çam­lı­yay­la'ya her ye­re do­ku­na­bi­le­ce­ği­ne, ta­rı­ma des­tek ola­bi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Va­hap Se­çer, "Ta­rım hem böl­ge­miz için, hem ül­ke­miz için önem­li. Mer­sin'de en önem­li ge­çim kay­na­ğı­mız ta­rım. Ben şu­nun sö­zü­nü ve­ri­yo­rum. Böl­gem­de ta­rı­mın, ta­rım­cı­nın, çift­çi­nin, To­ros­la­rın etek­le­rin­de ai­le iş­let­me­ci­li­ği ya­pan, iki ine­ği olan, bir dö­nüm tar­la­sı olan, ta­şı sı­ka­rak su­yu­nu çı­ka­ran fa­kir fu­ka­ra­nın, üre­ti­ci­nin bü­tün dert­le­ri­ne ça­re ola­ca­ğım. Ben ta­rı­mı iyi bi­li­rim. Se­ra­yı da bi­li­rim, li­mo­nu da bi­li­rim, onun güb­re­si­ni de bi­li­rim, ila­cı­nı da bi­li­rim, ürün pa­ra et­me­di­ği za­man uy­ku­suz kal­ma­yı da bi­li­rim, ben çift­çi ço­cu­ğu­yum. Ha­va ka­rar­dı­ğı za­man ey­vah do­lu ge­le­cek di­ye uy­ku­suz ge­ce­le­ri de bi­li­rim, don ge­le­cek di­ye kı­şın so­ğu­ğun­da las­tik ya­ka­rak dı­şa­rı­da bek­le­me­nin zor­lu­ğu­nu da bi­li­rim. Zi­ra­at­te iki ko­nu var­dır. Top­rak iyi ola­cak, to­hum iyi ola­cak. Bun­lar var­sa, su­yu­nuz da var, bil­gi­niz de var­sa iyi ürün alır­sı­nız.  Be­le­di­ye baş­ka­nı se­çil­di­ğim­de ön­ce­li­ğim ta­rım ola­cak. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nde Kır­sal Kal­kın­ma ve Ta­rım Da­ire­si'nin ba­şın­da çok iyi bir zi­ra­at mü­hen­di­si ola­cak. Öy­le ka­lem efen­di­si de­ğil. Köy­le­ri ge­zen, aya­ğı ça­mu­ra de­ğen, köy­lüy­le hem­hal olan bir dai­re baş­ka­nım ola­cak. Fi­dan yar­dı­mı da ya­pa­ca­ğım. Kü­çük ai­le iş­let­me­le­ri­ne yem yar­dı­mı da ya­pa­ca­ğım. Su­la­ma su­yu­nu ge­tir­me­si için plan da yap­tı­ra­ca­ğım, bo­ru da ve­re­ce­ğim" de­di.
Ta­rım sek­tö­rü­nü de, sa­na­yi sek­tö­rü­nü de iyi bi­len, iş ya­şa­mın­dan ge­len bir in­san ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Va­hap Se­çer "Pa­ra yö­net­me­si­ni de bi­li­rim, ya­tı­rım yap­ma­sı­nı da bi­li­rim. İş­çi­nin alın te­ri­ni de bi­li­rim, çift­çi­nin ıs­tı­ra­bı­nı da bi­li­rim, pat­ro­nun key­fi­ni de bi­li­rim, me­mu­run en­di­şe­si­ni de bi­li­rim. Çün­kü ben bu nok­ta­ya si­zin gi­bi, si­zin ço­cuk­la­rı­nız gi­bi zor şart­lar­dan ge­çe­rek gel­dim. Tır­nak­la­rım­la ka­zı­ya­rak gel­dim. Onun için Va­hap Se­çer'den iki şey ol­maz. Bir, Va­hap Se­çer'den hır­sız ol­maz. Do­ğam­da yok. O el­bi­se ba­na ya­kış­maz. İki, tem­bel adam ol­maz. Yan ge­lip ya­tan bir adam ol­maz. Söz ve­ri­yo­rum be­le­di­ye baş­ka­nı ol­du­ğum­da, Mer­sin'de çok fark­lı bir be­le­di­ye baş­ka­nı gö­re­cek­si­niz. Bu­gü­ne ka­dar hiç alı­şık ol­ma­dı­ğı­nız bir be­le­di­ye baş­ka­nı ola­ca­ğım. Be­nim o kol­tuk için kim­se­ye bor­cum yok. Be­ni o kol­tu­ğa ge­ti­rin ben de si­zi ih­ya edin de­me­dim hiç kim­se­ye. İn­şal­lah 31 Mart'ta Al­lah Mer­sin için ha­yır­lı­sı­nı ve­re­cek. Ha­yır­lı­sı­nın da Va­hap Se­çer ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Ben CHP'li­yim, bu­nun­la da kı­vanç du­yu­yo­rum ama ye­rel se­çim­ler­de par­ti­ci­lik ol­maz. Ki­min bu işi hak­kıy­la ya­pa­ca­ğı­na ina­nı­yor­sa­nız, kim si­ze gü­ven ve­ri­yor­sa, gi­din oyu­nu­zu ona ve­rin. Onun par­ti­si­ne, di­ni­ne, di­li­ne, ır­kı­na bak­ma­yın. Bu tip tah­rik­le­re, bu yol­dan oy dev­şir­mek is­te­yen­le­rin tu­za­ğı­na düş­me­yin. Biz bi­riz, bir­lik için­de da­ha gü­zel gün­le­re gi­de­ce­ğiz" şek­lin­de sö­zö­le­ri­ni ta­mam­la­dı. (Kay­nak: Va­hap Se­çer)