hızlı bülten

BAŞKAN KOCAMAZ, HERKESİ GÜNEŞİN ETRAFINDA ‘BİRLEŞMEYE’ DAVET ETTİ

BAŞKAN KOCAMAZ, HERKESİ GÜNEŞİN  ETRAFINDA ‘BİRLEŞMEYE’ DAVET ETTİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye ...

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve İYİ Par­ti Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, 31 Mart’ta ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­le­rin hem ül­ke­miz hem Mer­sin’in ge­le­ce­ği için çok bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, 31 Mart’ta tüm Mer­sin­li hem­şe­ri­le­ri­ni gü­ne­şin et­ra­fın­da bir­leş­me­ye da­vet et­ti.
Baş­kan Ko­ca­maz, Dün­ya Kar­deş Şe­hir­ler Tu­rizm Bir­li­ği top­lan­tı­sı için git­ti­ği yurt dı­şı ge­zi­si son­ra­sın­da haf­ta so­nu dön­dü­ğü Mer­sin’de bir di­zi zi­ya­ret­ler­de bu­lun­du.
Pa­zar gü­nü­nü Tar­sus’a ayı­ran Baş­kan Ko­ca­maz, İYİ Par­ti İl Baş­ka­nı Ser­vet Ko­ca, İYİ Par­ti Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Da­ni­yal Mer­can ve yö­ne­ti­miy­le bir­lik­te Bey­li­ce, To­pak­lı, Ya­la­mak, Me­şe­lik, Çav­dar­lı ve Su­cu­lar Ma­hal­le­le­ri­ni (köy) zi­ya­ret ede­rek, hem­şe­ri­le­riy­le has­bı­hal et­ti.
Zi­ya­ret et­ti­ği her ma­hal­le­de va­tan­daş­la­rın yo­ğun sev­gi­si gös­te­ri­sin­de bu­lun­du­ğu Ko­ca­maz, çey­rek asır­lık be­le­di­ye­ci­lik ha­ya­tı­nın va­ta­na, mil­le­te, bay­ra­ğa ve Mer­sin'e hiz­met­le geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Biz mü­ca­de­le ada­mı­yız. Hal­kı­mı­za hiz­me­ti bir na­maz gi­bi, oruç gi­bi iba­det sa­yı­yo­ru­z” de­di.
31 Mart'ın, Mer­sin'e sa­hip çık­ma, hiz­met­le­rin de­va­mı ko­nu­sun­da ka­rar ver­me ve ya­pı­lan he­sap­la­rı alt üst et­me za­ma­nı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Baş­kan Ko­ca­maz, "Bu sü­reç­te her­ke­sin bir he­sa­bı var ama Ce­na­bı Al­lah'ın he­sa­bı tüm bu he­sap­la­rın üs­tün­de. Do­la­yı­sıy­la be­nim fit­ne, fe­sat, ya­lan, de­di­ko­du, if­ti­ra, tez­vi­rat­la işim yok. Biz işi­mi­ze ba­kı­yo­ruz. İn­şal­lah 31 Mart ak­şa­mı kal­dı­ğı­mız yer­den bi­ze nok­ta koy­dur­ma­ya ça­lı­şan­la­ra inat vir­gül ko­ya­rak yo­lu­mu­za de­vam ede­ce­ğiz. 31 Mart'ta her­ke­si gü­ne­şin et­ra­fın­da bir­leş­me­ye da­vet edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz’ın, ma­hal­le zi­ya­ret­le­ri­ne İYİ Par­ti Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan aday ada­yı Esin Er­koç’ta ka­tıl­dı.