hızlı bülten

TÜED ÜYELERİNE, ADANA DÜNYA GÖZ HASTANESİ’NDEN İNDİRİM...

TÜED ÜYELERİNE, ADANA DÜNYA  GÖZ HASTANESİ’NDEN İNDİRİM...

(YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne...

(YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED) Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz, üye­le­ri­nin sağ­lık hiz­met­le­rin­den uy­gun fi­yat­lar­la ya­rar­la­na­bil­me­si adı­na in­di­rim an­laş­ma­la­rı yap­ma­ya de­vam edi­yor.Bu kap­sam­da TÜ­ED Tar­sus Şu­be­si ile Ada­na Dün­ya Göz Has­ta­ne­si ara­sın­da, emek­li­le­rin fay­da­la­na­bil­me­si için in­di­rim an­laş­ma­sı im­za­lan­dı.
TÜ­ED Şu­be bi­na­sın­da ger­çek­le­şen ve has­ta­ne yet­ki­li­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı im­za tö­re­nin­de ko­nu­şan Baş­kan Ömer Kur­naz, “E­mek­li­lik­te, ya­şın­da iler­le­me­siy­le sağ­lık ko­nu­su da­ha da ön pla­na çı­kı­yor. Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği Tar­sus Şu­be­si ola­rak üye­le­ri­mi­zin sağ­lık hiz­met­le­rin­den uy­gun ve ula­şı­la­bi­lir şe­kil­de ya­rar­lan­ma­la­rı için ça­ba har­cı­yo­ruz. Üye­le­ri­mi­zin ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın fay­da­lan­ma­sı için aç­tı­ğı­mız sağ­lık oca­ğı­mız hiz­met ver­me­ye de­vam edi­yor. Bir­çok sağ­lık ku­ru­lu­şuy­la yap­tı­ğı­mız an­laş­ma­lar­la yi­ne üye­le­ri­miz, sağ­lık hiz­met­le­rin­den in­di­rim­li şe­kil­de fay­da­la­na­bi­li­yor. Bu­gün­de Ada­na Göz Has­ta­ne­si ile in­di­rim an­laş­ma­sı yap­tı­k” de­di.
Ömer Kur­naz, in­di­rim­ler­den emek­li­le­rin ve bi­rin­ci de­re­ce ya­kın­la­rı­nın fay­da­la­na­bi­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.