hızlı bülten

VAHAP SEÇER: “ÇALIŞACAĞIZ, ÇALIŞACAĞIZ, BAŞARACAĞIZ”

VAHAP SEÇER: “ÇALIŞACAĞIZ, ÇALIŞACAĞIZ, BAŞARACAĞIZ”

(YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ) Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP...

(YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ) Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Va­hap Se­çer, Mer­sin’in hak et­ti­ği hiz­met­le­re CHP yö­ne­ti­miy­le ka­vu­şa­ca­ğı­nı ve kal­kı­na­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, bu­nu ger­çek­leş­tir­mek için­de çok ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­le­di.
CHP’li Va­hap Se­çer, Halk TV’nin ana ha­ber prog­ra­mın­da La­le Özan Ars­lan’ın can­lı ya­yın ko­nu­ğu ol­du.
Mer­sin­li­le­rin gü­ve­ni­ni bo­şa çı­ka­ra­ma­ya­cak­la­rı­nı be­lir­ten Va­hap Se­çer “Se­çi­mi ka­zan­mak için elim­den ge­le­ni yap­ma­ya­ca­ğım, ben se­çi­mi ka­zan­mak için her şe­yi ya­pa­ca­ğım. Ben bu kent­te hiz­met et­mek is­ti­yo­ru­m” de­di.
İş­siz­lik, aş, ek­mek, alt­ya­pı, çev­re ve özel­lik­le ula­şım so­ru­nu­nun ön­ce­lik­li çö­zül­me­si ge­re­ken prob­lem­ler ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen CHP’li Se­çer “Şu­nun al­tı­nı çi­ze­rek be­lirt­mek is­te­rim ki, bu prob­lem­le­ri or­ta­dan kal­dır­mak için ve en önem­li­si Mer­sin’i hak et­ti­ği yö­ne­ti­me ka­vuş­tur­mak için ça­lı­şa­ca­ğız, ça­lı­şa­ca­ğız ve ba­şa­ra­ca­ğız. Mer­sin bi­zim­le bir­lik­te hem kal­kı­na­cak hem de ge­li­şe­ce­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.