hızlı bülten

BAŞKAN TEPEBAĞLI’YA, KIRSAL MAHALLELERDEN TAM DESTEK

BAŞKAN TEPEBAĞLI’YA, KIRSAL MAHALLELERDEN TAM DESTEK

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­...

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve MHP Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, se­çim ça­lış­ma­sı kap­sa­mın­da git­ti­ği her ma­hal­le­de va­tan­daş­la­rın yo­ğun sev­gi­siy­le kar­şı­la­şı­yor.
Baş­kan Te­pe­bağ­lı, MHP İl­çe Baş­ka­nı Ali Rı­za Genç ve Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri ile bir­lik­te zi­ya­ret et­ti­ği Sa­rı­ko­yak Ma­hal­le­si’nde (köy), 31 Mart’ta ger­çek­leş­ti­ri­le­cek Ma­hal­li İda­re­ler se­çi­mi­ni ko­nuş­tu.
Sa­rı­ko­yak yol kı­ra­at­ha­ne­si­nin meş­hur köz ça­yı eş­li­ğin­de ya­pı­lan hiz­met­ler­le ile il­gi­li soh­bet eden Baş­kan Te­pe­bağ­lı, her ma­hal­le­ye eşit hiz­met pa­ro­la­sıy­la ha­re­ket et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek“Hem­şe­ri­le­ri­miz­le bir­lik­te, on­la­rın ta­lep ve is­tek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da da­ha gü­zel bir Çam­lı­yay­la için ça­lış­ma­la­rı­mı­za de­vam edi­yo­ru­z” de­di.
Çam­lı­yay­la ola­rak bü­yük ve gü­zel bir ai­le ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Te­pe­bağ­lı “Bu bü­yük ai­le her fır­sat­ta bir ara­ya ge­li­yor. Her za­man söy­lü­yo­rum; biz bir­lik­te çok da­ha gü­ze­liz, çok da­ha güç­lü­yü­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.