hızlı bülten

BAŞKAN CAN’DAN, VATANDAŞLARA ‘PAZAR ARABASI VE PAZAR FİLESİ’

BAŞKAN CAN’DAN, VATANDAŞLARA ‘PAZAR ARABASI VE PAZAR FİLESİ’

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şev­ket Can, &...

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şev­ket Can, çev­re kir­li­li­ği­ni ön­le­mek ama­cıy­la plas­tik po­şet­le­rin 1 Ocak 2019 ta­ri­hi iti­ba­riy­le pa­ra­lı ol­ma­sı­nın ar­dın­dan va­tan­daş­la­ra üc­ret­siz pa­zar ara­ba­sı ve Pa­zar fi­le­si da­ğıt­tı.
Baş­kan Şev­ket Can, yağ­mur­lu bir Tar­sus ha­va­sın­da pa­zar alış ve­ri­şi için git­ti­ği­miz Er­ge­ne­kon Ma­hal­le­si’nde­ki semt pa­za­rın­da hem­şe­ri­le­ri­nin yo­ğun il­gi­siy­le kar­şı­laş­tı.
Semt Pa­za­rı es­na­fı ve Pa­zar alış­ve­ri­şi ya­pan hem­şe­ri­le­riy­le soh­bet eden Baş­kan Can, Tar­sus Be­le­di­ye­si Mes­lek Edin­me Kur­su’nda üre­ti­len pa­zar ara­ba­la­rı ve bez fi­le­le­ri üc­ret­siz da­ğı­ta­rak bir neb­ze de ol­sun on­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­na çö­züm üret­ti.
Va­tan­daş­la­rın il­gi­sin­den do­la­yı on­la­ra te­şek­kür eden Baş­kan Can, bu­ra­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da  “Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak bu ko­nu­da far­kın­da­lık oluş­tur­mak is­te­dik. Da­ha ya­şa­na­bi­lir bir çev­re için tüm hal­kı­mı­zı plas­tik po­şet kul­la­nı­mı­nı azalt­ma­ya da­vet edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Baş­kan Can, şu ana ka­dar 500 fi­le­nin va­tan­daş­la­ra üc­ret­siz da­ğı­tıl­dı­ğı­nı, Mes­lek Edin­dir­me Mer­ke­zi’nde 1000 fi­le­nin da­ha ya­pıl­dı­ğı­nı ve va­tan­daş­la­ra da­ğı­tı­la­ca­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.
Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan pa­zar ara­ba­la­rı ve pa­zar fi­le­le­ri­ne bü­yük il­gi gös­te­ren va­tan­daş­lar ise, du­yar­lı dav­ra­nı­şın­dan ötü­rü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şev­ket Can’a te­şek­kür et­ti­ler.