hızlı bülten

BAŞKAN KOCAMAZ: “MERSİN’İN ADI GÜZELLİKLERLE ANILIYOR”

BAŞKAN KOCAMAZ: “MERSİN’İN ADI GÜZELLİKLERLE ANILIYOR”

(ŞA­HİN TUR­GUT) Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka&s...

(ŞA­HİN TUR­GUT) Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, ar­tık Mer­sin’in adı­nın geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi olum­suz­luk­lar­la de­ğil gü­zel­lik­ler­le anıl­dı­ğı­nı söy­le­di.
İYİ Par­ti’den Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı ol­duk­tan son­ra Mer­sin ge­ne­lin­de dur du­rak bil­me­den zi­ya­ret­le­ri­ni sür­dü­ren Baş­kan Ko­ca­maz, To­ros­lar il­çe­si­nin Da­lak­de­re­si, Sar­nıç, Ke­pir­li, Be­ki­ra­la­nı, So­ğu­cak, Göz­ne, Ay­va­ge­di­ği, De­ğir­men­de­re ve Gü­zel­yay­la ma­hal­le­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti.Zi­ya­ret et­ti­ği her ma­hal­le­de va­tan­daş­la­rın sev­gi gös­te­ri­sin­de bu­lun­du­ğu Baş­kan Ko­ca­maz,ya­şa­nan tüm olum­suz­luk­la­ra rağ­men 5 yıl içe­ri­sin­de özel­lik­le kır­sal­da çok bü­yük hiz­met­ler yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, bu hiz­met­le­ri ya­par­ken de Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi bo­yun­ca çö­zü­le­me­miş bir­çok prob­le­mi bu 5 yıl­da çö­zü­me ka­vuş­tur­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti.
Ar­tık Mer­sin’in adı­nın geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi olum­suz­luk­lar­la anıl­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Baş­kan Ko­ca­maz, “Çok şü­kür Mer­sin’in adı ar­tık gü­zel­lik­ler­le anı­lı­yor. Ya­şa­nan bü­tün sı­kın­tı­la­ra rağ­men Mer­sin ar­tık sa­de­ce yurt için­den de­ğil, yurt dı­şın­dan da ödül alan bir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ka­vuş­tu. Hiz­met­ler önem­li, du­a al­mak önem­li ama hiz­met­ler­den çok da­ha önem­li­si Mer­sin’de ya­şa­yan in­san­la­rın hu­zur içe­ri­sin­de ya­şa­ma­sı, ba­rış içe­ri­sin­de ya­şa­ma­sı, Mer­sin’de ya­şı­yor ol­mak­tan mut­lu ol­ma­sı. İş­te biz­ler gö­re­ve gel­di­ği­miz gün­den bu ya­na bu­nun mü­ca­de­le­si­ni ve­ri­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.