hızlı bülten

AK PARTİLİ KARAOĞLU, ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

AK PARTİLİ KARAOĞLU, ÇALIŞAN  GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

(Y.TU­NA HO­MUR­LU) AK Par­ti Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan ada...

(Y.TU­NA HO­MUR­LU) AK Par­ti Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan aday ada­yı Zi­ra­at Mü­hen­di­si M. Ke­mal Ka­ra­oğ­lu, mes­le­ki il­ke­ler­den ta­viz ver­me­den zor şart­lar al­tın­da gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­ren ga­ze­te­ci­le­rin hal­kın gö­zü ku­la­ğı ol­du­ğu­nu söy­le­di.
M. Ke­mal Ka­ra­oğ­lu, 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret ede­rek doğ­ru ha­ber ve ni­ce zor­luk­lar­la hal­kı bil­gi­len­dir­me­ye ça­lı­şan tüm Ba­sın ça­lı­şan­la­rı­nın gü­nü­nü kut­la­dı.
Ga­ze­te­miz im­ti­yaz sa­hi­bi Cem Ho­mur­lu ve Ge­nel Ya­yın Ko­or­di­na­tö­rü­müz Şa­hin Tur­gut ile bir sü­re ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği üze­ri­ne soh­bet eden AK Par­ti­li M. Ke­mal Ka­ra­oğ­lu “Ga­ze­te­ci ar­ka­daş­la­rı­mız, hal­kın ge­li­şen bü­tün olay­lar­dan ha­ber­dar ol­ma­sı için zor­lu şart­lar al­tın­da gö­rev yap­mak­ta­dır­lar. Ga­ze­te­ci­ler, bi­zim ol­maz­sa ol­ma­zı­mız ve hal­kın gö­zü ku­la­ğı­dır­lar. Ben bu ve­si­ley­le ül­ke­mi­zin ve Tar­sus’umu­zun men­fa­at­le­ri­ni dü­şü­nen doğ­ru ve ger­çek ha­ber ya­pan bü­tün Ba­sın ça­lı­şan­la­rı­mı­zın 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Gü­nü’nü kut­lu­yo­ru­m” de­di. 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler seçimleriyle ilgili açıklamalarda da bulunan Karaoğlu “Bu seçim hem ülkemiz hem de Tarsus’umuzun geleceği için çok büyük önem arz ediyor. Aday adaylığımızı açıkladıktan sonra sahada yaptığımız çalışmada sıkmadık el bırakmadığımız gibi yereldeki sorunların tespiti ve çözümü aşamasında vatandaşlarımızın derdini dinleyerek, bunların çözüm yollarını anlattık ve anlatmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.Daha yaşanılabilir bir Tarsus için bu yola çıktıklarının altını çizen Karaoğlu “Bizim sahada yaptığımız ziyaretler sırasında vatandaşlarımız bizden bir birbirine benzeyen takım isteklerde bulunuyor ve çözümlerimizi soruyor. Özellikle köylerden kentlere göçün önüne geçilmesi isteyen köylülerimize, hazırladığımız projelerimizi anlatırken onların yüzlerinin güldüğünü görebiliyoruz. O yüzden köylerimiz ve köylülerimiz için yine en iyi çözümü bizler proje haline getirdik ve halkımızın takdiri ile de seçildiğimiz de kısa sürede sırasıyla uygulayacağız. Kentteki ekonominin iyileşmesi için bizden beklentilerini dile getiren seçmenimize ise; İşsizlik ve kalkınma adına iş sahalarının genişlemesi, yatırımcının bölgeye çekilmesi için projelerimiz var bunları bir bir uygulayacağız” ifadesini kullandı.