hızlı bülten

BAŞKAN KOCAMAZ’DAN, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM KUTLAMASI

BAŞKAN KOCAMAZ’DAN, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM KUTLAMASI

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bur­...

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, güç­lü bir Tür­ki­ye’nin, ço­cuk­la­rın en iyi ko­şul­lar­da eği­tim ve öğ­re­tim gör­me­si ile müm­kün ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Ko­ca­maz, ye­ni eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sı do­la­yı­sıy­la ya­yın­la­dı­ğı me­sa­jın­da “E­ği­tim ve öğ­re­tim; in­sa­nın ken­di­si­ne, çev­re­si­ne ve va­ta­nı­na fay­da­lı bi­rer bi­rey ola­rak ye­tiş­me­si­ni sağ­la­yan en önem­li un­sur­dur. Ye­ni eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sı için ça­lan ilk ders zi­li­nin ar­dın­dan, bir­çok ba­şa­rı­ya yel­ken aça­cak olan, ge­le­ce­ği­mi­zi ema­net ede­ce­ği­miz Mer­sin­li ev­lat­la­rı­mız; tüm is­tek, azim ve ka­rar­lı­lık­la­rı ile okul sı­ra­la­rı­nı dol­du­ra­cak­lar­dır. Yü­ce Ön­der Ata­türk; “E­ği­tim­dir ki, bir mil­le­ti ya öz­gür, ba­ğım­sız, şan­lı, yük­sek bir top­lu­luk ha­lin­de ya­şa­tır; ya da esa­ret ve se­fa­le­te terk eder.” sö­züy­le bir ulu­sun var­lı­ğın­da eği­tim ve öğ­re­ti­min öne­mi­ni, özen­le vur­gu­la­mış­tır. Güç­lü bir Tür­ki­ye, ço­cuk­la­rı­mı­zın en iyi ko­şul­lar­da eği­tim ve öğ­re­tim gör­me­si ile müm­kün­dür. İli­mi­zi ve ül­ke­mi­zi şu an bu­lun­du­ğu ko­num­dan, da­ha ile­ri­ye ta­şı­ya­cak tek yer okul­la­rı­mız, tek çö­züm yo­lu; ka­li­te­li ve öz­ve­ri­li bir sis­tem­de su­nu­lan eği­tim ve öğ­re­tim­dir. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le Mer­sin­li ço­cuk­la­rı­mı­zın İl­köğ­re­tim Haf­ta­sı’nı kut­lu­yor, ye­ni eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­nın ili­miz­de­ki tüm eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mı­za, öğ­ren­ci ve ve­li­le­ri­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yor, ba­şa­rı­lı bir 20182019 eği­ti­möğ­re­tim yı­lı te­men­ni edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Kay­nak: Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)