hızlı bülten

TARSUS’UN YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET METİN OLDU

TARSUS’UN YENİ MİLLİ EĞİTİM  MÜDÜRÜ MEHMET METİN OLDU

(ŞA­HİN TUR­GUT) 2016 yı­lın­dan bu ya­na Tar­sus İl­çe Mil&sh...

(ŞA­HİN TUR­GUT) 2016 yı­lın­dan bu ya­na Tar­sus İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni ba­şa­rıy­la yü­rü­ten ve ça­lış­ma­la­rı eği­tim ca­mi­ası ta­ra­fın­dan bü­yük tak­dir top­la­yan Meh­met Ka­lay­cı, ye­ni eği­ti­möğ­re­tim yı­lı ön­ce­sin­de gö­re­vin­den alın­dı.
Ha­len yıl­lık izin­de olan Meh­met Ka­lay­cı’nın gö­re­vin­den alın­ma­sı son­ra­sın­da Tar­sus İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­ne, Er­dem­li Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Me­tin’in atan­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Meh­met Ka­lay­cı’nın, Tar­sus İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne baş­la­dık­tan son­ra di­ğer ku­rum amir­le­ri gi­bi ma­ka­mın­da otur­ma­yıp sık sık okul zi­ya­ret­le­rin­de bu­lu­nup so­run­la­rı ye­rin­de tes­bit et­me­si ve bu so­run­la­ra çö­züm yol­la­rı bul­ma­sın­dan ra­hat­sız olan bir grup ke­si­min, uzun bir sü­re­den bu ya­na Ka­lay­cı’yı gön­der­mek için ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı göz­le­ni­yor­du.
İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Ka­lay­cı’nın gö­rev­den alın­ma­sın­dan son­ra ye­ri­ne bu gö­re­ve Er­dem­li Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Me­tin atan­dı.
Ken­di­siy­le te­le­fon­da gö­rüş­tü­ğü­müz Meh­met Me­tin, Er­dem­li’de­ki gö­re­vi­nin ha­len de­vam et­ti­ği­ni ve Tar­sus’ta­ki gö­re­vi­ne yak­la­şık 10 gün için­de baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, bu­gü­ne ka­dar üst­len­di her gö­re­vi öğ­ret­men­lik mes­le­ği­ne baş­la­dı ilk gün­kü aşk ve şevk­le, me­sa­i mef­hu­mu gö­zet­mek­si­zin ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şa­ca­ğı­nı ifa­de et­ti.