hızlı bülten

CHP’Lİ VAHAP SEÇER’DEN, YENİ ADLİ YIL KUTLAMASI

CHP’Lİ VAHAP SEÇER’DEN,  YENİ ADLİ YIL KUTLAMASI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nden (CHP) Mer&sh...

(ŞA­HİN TUR­GUT) Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nden (CHP) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için adı öne çı­kan Va­hap Se­çer, in­san­la­rın ha­yat­ta en çok ih­ti­yaç duy­duk­la­rı öge­nin ada­let ol­du­ğu­nu söy­le­di.CHP’li Se­çer, ye­ni ad­li yı­lın baş­la­ma­sı ne­de­niy­le sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ada­le­tin ta­raf­sız ve hak­lı bir şe­kil­de ge­cik­me­den ve za­ma­nın­da ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek bun­la­rın sağ­la­na­bil­me­si için yar­gı­ya ve ça­lı­şan­la­rı­na hiç­bir şe­kil­de mü­da­ha­le edil­me­me­si, sa­hip olu­nan güç ve nü­fuz kul­la­nıl­ma­ma­lı hat­ta ada­le­tin hak­lı te­cel­li­si için her­ke­sin üs­tü­ne dü­şen va­zi­fe­yi ye­ri­ne ge­tir­me­si ge­rek­mek­te­dir. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le, Ya­sa­ma­nın iş­lev­siz­leş­ti­ği, yar­gı­nın si­ya­se­tin kon­tro­lü­ne gi­re­rek cüp­pe­sin­de ilik­le­ye­cek düğ­me ara­dı­ğı bir dö­nem­de; ada­le­ti, de­mok­ra­si­yi, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ve hu­kuk dev­le­ti­ni sa­vu­nan tüm yar­gıç, sav­cı, avu­kat ve ad­li­ye ça­lı­şan­la­rı­nın ye­ni ad­li yı­lı­nı kut­la­rı­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı..