hızlı bülten

BAŞKAN TEPEBAĞLI, ANNELERLE KAHVALTIDA BİRARAYA GELDİ

 BAŞKAN TEPEBAĞLI, ANNELERLE  KAHVALTIDA BİRARAYA GELDİ

(YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ) Çam­lı­yay­la Be­le­di&s...

(YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, An­ne­ler Gü­nü mü­na­se­be­tiy­le Çam­lı­yay­la­lı an­ne­le­rin mut­lu bir gün ge­çir­me­le­ri için kah­val­tı prog­ra­mı dü­zen­le­di.
Ka­le­ar­dı mev­ki­in­de bu­lu­nan Otan­tik Spor Te­sis­le­ri'nde ger­çek­leş­ti­ri­len kah­val­tı et­kin­li­ği­ne gen­cin­den yaş­lı­sı­na bir­çok an­ne ka­tıl­dı. An­ne­le­rin stres­ten uzak gü­zel bir sa­bah kah­val­tı­sı yap­ma­la­rı­na ve­si­len olan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı "Ai­le­nin te­mel di­re­ği olan an­ne­ler,  ye­tiş­tir­dik­le­ri sağ­du­yu­lu, sağ­lık­lı, il­ke­li ve öz­gü­ven­li bi­rey­ler­le sağ­lık­lı ve ge­liş­miş top­lum­la­rın te­me­li­ni oluş­tu­rur­lar. An­ne­le­ri­mi­zin ya­şa­mı­nı ko­lay­laş­tır­mak, yal­nız­ca ge­rek­si­nim duy­duk­la­rın­da de­ğil, her za­man yan­la­rın­da ol­mak, on­la­rı sev­mek ve emek­le­ri­nin bo­şa git­me­di­ği­ni gös­te­re­cek bir ya­şam bi­çi­mi­ni be­nim­se­mek, he­pi­mi­ze dü­şen en bü­yük so­rum­lu­luk­tur" ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Ha­ya­tı­mı­za an­lam ka­tan bü­tün an­ne­le­ri­mi­zin ve yü­re­ği ev­lat acı­sıy­la do­lu olan tüm şe­hit an­ne­le­ri­nin An­ne­ler Gü­nü'nü kut­la­yan Te­pe­bağ­lı, kah­val­tı­ya ka­tı­lan tüm an­ne­le­re gü­nün anı­sı­na ka­ran­fil he­di­ye et­ti.